วิธีการคัดเลือก
ผู้ให้บริการ IT Outsource

สายงาน IT Outsource ยอดนิยม

เลือกผู้ให้บริการตามความเชี่ยวชาญ โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มงานที่เหมาะกับบริการ IT Outsource เป็น 4 กลุ่มใหญ่ดังนี้

สายสนับสนุน
Services & Support

Helpdesk
Technician
IT Support
PC Support
Apps Support
IT Call Center

สายดูแลระบบ
Infrastructures

System Admin
Database Admin
System Engineer
Network Engineer
Security Enginner
Cloud Engineer

สายพัฒนาระบบ
Software Developer

UX/UI Designer
Front-end Developer
Back-end Developer
Fullstack Developer
System Analyst
Software Tester

สายผู้เชี่ยวชาญ
High-skills

Business Analyst
Data Analyst
Security Analyst
IT Auditor
Data Engineer
Project Manager

ข้อควรระวัง !!
การใช้บริการแบบ One-Stop-Services โดยกำหนดขอบเขตงานให้สามารถดูแลได้มากกว่า 1 ด้าน สำหรับบริการ IT Outsource นั้นสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องระวังเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ เพราะโดยปกติผู้ให้บริการทั่วไปจะชำนาญในบางกลุ่มทักษะเท่านั้น ยกเว้นผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่ประสบการณ์สูง

ใช้ 3E คัดเลือกผู้ให้บริการ

Expertise | ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ คือ ปัจจัยหลักของความสำเร็จด้านบริการ IT Outsource การเลือกผู้ให้บริการที่ขาดทักษะความเชี่ยวชาญนำมาซึ่งความล้มเหลวโดยเฉพาะองค์กรที่ยังไม่เคยใช้บริการ IT Outsource ควรหลีกเลี่ยงผู้ให้บริการมือใหม่ ซึ่งประเมินได้จากการขอคำปรึกษาและความรวดเร็วในการประเมินงาน
Experience | ประสบการณ์
ประสบการณ์ คือ ผลงานย่อมแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและมุ่งมั่นในด้านงานบริการ ในส่วนนี้แนะนำให้พิจารณาถึงลูกค้าอ้างอิงที่เคยให้บริการและกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ให้บริการอยู่ประกอบกัน เนื่องจากธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะมีแนวโน้มความต้องการบริการ IT Outsource ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
Expenses | ค่าบริการ
หลังจากที่การพิจารณาด้าน ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ เหมาะสมแล้ว ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการด้าน IT Outsource จำนวนมาก สามารถใช้วิธี Bidding เสนอราคาตาม Scope of work นับเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้พิจารณาเพียงค่าบริการต่ำที่สุดแต่ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม

ขอคำปรึกษาฟรี!!
โทร. 095 642 6242

X ปิดหน้านี้

© บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด