ข้อควรระวังเกี่ยวกับ
บริการ IT Outsource

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้บริการ

1. การเข้าถึงข้อมูลความลับ
การปฏิบัติงานของ IT Outsource บางกรณีจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลผู้ใช้งานและรายละเอียดการใช้งานของพนักงานหรือลูกค้า ทำให้ทราบข้อมูลความลับทางธุรกิจได้ ควรมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Policy) และ สัญญาห้ามเปิดเผยความลับ หรือ NDA (Non-disclosure Agreement)
2. การแก้ไขขอบเขตงาน
โดยปกติบริการ IT Outsource ประเภท Fulltime ระยะยาวจะมีความยืดหยุ่นสูงและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ในระหว่างสัญญาหากผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขตงาน ย้ายสำนักงาน ปรับเวลาทำงาน การเพิ่มหัวข้องาน สามารถทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสม เพื่อให้ทางผู้ให้บริการสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ IT Outsource ที่ทำข้อตกลงไว้ หากคนใหนไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ได้
3. การกำกับดูแลงาน
ผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานสูง จะมอบหมายเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลงาน หรือ Supervisor ตลอดสัญญา ซึ่งจะคอยแวะเวียนเข้ามาดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทราบ ประสานงานในกรณีมีการแก้ไข Scope รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนพนักงานกรณีทำผิดระเบียบ จนถึงการขอเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ ในกรณีไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ Supervisor จะดูแลจัดการให้
4. การมีส่วนร่วมในองค์กร
จากประสบการณ์ที่ให้บริการด้าน IT Outsource มายาวนาน สำหรับงานบริการประเภท 1st level support เช่น Helpdesk, IT Support การทำงานอย่างใกล้ชิดและมีโอกาสได้ร่วมบางกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร มีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของทีม IT Outsource ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอคำปรึกษาฟรี!!
โทร. 095 642 6242

X ปิดหน้านี้

© บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด